Microsoft Partner Network - Silver Application Development
Wybierz swoją strefę:  

PrefSuite - Efektywne rozwiązanie dla okien, drzwi i fasad - PrefSuite

 
Strona główna > PREFSUITE > Zarządzanie i Planowanie

Zarządzanie i Planowanie

PrefGest jest aplikacją koordynującą komponenty PrefSuite. Od momentu wyceny optymalizuje ona koordynację pomiędzy poszczególnymi działami i sekcjami przedsiębiorstwa.

PrefGest pozwala przedsiębiorstwu zaplanować produkcję w oparciu o zaplanowane dostawy i koordynuje produkcję, zarządzanie materiałami, zakupami itp. aby polepszyć poziom obsługi klientów.

Stan zapasów, zarówno w postaci materiałów i skończonego produktu, jest automatycznie uaktualniony na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Jego dokładny system wyceny i zautomatyzowana kontrola kosztów pozwala na walidację, dostosowanie i integrację z wieloma systemami raportowania finansowego.
Indeks funkcjonalnościWycena/Wprowadzanie zamówień

Skuteczne wprowadzenie zamówienia jest jednym z najważniejszych procesów w firmie produkującej zespoły okienne. Czas zainwestowany w tworzenie niedokładnych wycen/ zamówień zwiększa koszt całego procesu.

PrefSuite oferuje szeroki wachlarz narzędzi do tworzenia wycen/zamówień, tym samym umożliwia redukcję kosztów przypadających na każde wyprodukowane okno. Dobrze dobrane konfiguracje gwarantują dokładną wycenę, jak również wykonalność zamówienia od strony konstrukcyjnej. Dodatkowo PrefGest wpływa na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa dzięki możliwości sporządzania spersonalizowanej prezentacji dla każdego Klienta.

arriba

Zlecenia

Zlecenia przyjęte do realizacji (zaległości) są silnikiem napędzającym przychody każdego przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie zleceniami przy pomocy PrefSuite umożliwia użytkownikom stały dostęp do ich statusu a także statusu poszczególnych elementów każdego zlecenia. W ten sposób, osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych działów przedsiębiorstwa mają możliwość tak zarządzać pracami, aby przyspieszyć realizację każdego projektu.

Aby wywiązać się z terminów realizacji zamówień, PrefGest generuje listę zakupów związanych z danym projektem, nadzoruje dostępność wymaganych materiałów, planuje odpowiednie fazy produkcyjne, planuje proces realizacji zamówienia, tworzy opis pracy na każdym stanowisku w procesie produkcyjnym, a na koniec wystawia faktury. To tylko niektóre z funkcji realizowanych przez PrefGest, za które jest on odpowiedzialny w całym procesie produkcyjnym, od momentu wprowadzenia do wysyłki gotowego zamówienia.

arriba

Fakturowanie

PrefSuite ma prosty, ale bardzo rozwinięty moduł do fakturowania, który można zintegrować z istniejącymi już systemami i procesami w przedsiębiorstwie. Aby to osiągnąć, PrefSuite oferuje cztery typy modułów do fakturowania: fakturowanie uzależnione od zawartości, fakturowanie procentowe, fakturowanie z góry i fakturowanie płatności częściowych. Pierwsza wspomniana opcja jest najbardziej popularna i zawiera zarówno fakturowanie uzależnione od zawartości (całkowitej albo częściowej) i fakturowanie skumulowanych należności.

PrefSuite oferuje kreator fakturowania i tworzenia dokumentów dostawy bezpośrednio z danych zamówienia, jak również automatyczne fakturowanie.

Dostosowany interfejs (niebędący częścią modułu fakturującego) umożliwia eksport danych z faktur do oprogramowania księgowego.

Kontrola płatności i autoryzacja są dokonywane za pomocą prostej integracji z systemem księgowym Klienta.

arriba

Planowanie

Gdy tylko data dostawy zamówienia zostaje ustalona, moduł planowania automatycznie wyznacza daty wykonania poszczególnych zadań związanych z tym zleceniem.

Od planowanej daty dostawy, licząc wstecz (w roboczym kalendarzu), PrefGest oblicza datę rozpoczęcia produkcji, daty złożenia zamówień na materiały i podzespoły, datę technicznej walidacji zamówienia i datę potwierdzenia. W zależności od sposobu wysyłki, PrefGest ocenia ilość dni potrzebnych na dostarczenie zamówienia. A w zależności od typu produkcji każdego okna, PrefGest jest zdolny ocenić czas jego produkcji.

Przed rozpoczęciem produkcji danego okna należy zadbać o to, aby wszystkie niezbędne materiały były w magazynie. Moduły zarządzające materiałami i zakupami są odpowiedzialne za te krytyczne elementy procesu produkcyjnego.

Wszystkie te żmudne wyliczenia są dokonywane przez PrefGest. Ich wyniki są wyświetlane na intuicyjnym interfejsie użytkownika, który umieszcza każde zlecenie w odpowiednim dniu tygodnia, przypisując jeden kolor do odpowiedniej trasy.

Zmiana w terminie realizacji zleceń może być łatwo wprowadzona do systemu, poprzez zwykłe przeciągnięcie terminu dostawy bądź wysyłki poszczególnych zleceń na inny dzień bądź tydzień. PrefGest automatycznie przeliczy pozostałe daty poszczególnych etapów zlecenia.

arriba

Kontrola/Sterowanie produkcją

Po zakończeniu planowania, nadchodzi czas, aby sporządzić harmonogram realizacji zamówień. Ten moduł pozwala użytkownikowi zaplanować partie produkcyjne, tzn. komplety okien (prawdopodobnie dla kilku różnych klientów), które powinny być wyprodukowane razem, aby zoptymalizować procesy produkcyjne i zużycie materiałów. Każda partia jest produkowana na poszczególny dzień a do każdego dnia można przypisać kilka partii. Po zdefiniowaniu partii produkcyjnej, PrefSuite może rozpocząć kalkulację informacji niezbędnych do wyprodukowania okien.

W informacji tej znajdą się wszystkie wymagane dokumenty produkcyjne (arkusz pracy, lista materiałów, zoptymalizowana lista cięcia, graficzna lista szyb, etykiety i tym podobne), które mogą zostać przesłane automatycznie do poszczególnych maszyn na hali produkcyjnej (zobacz moduł PrefCIM, aby uzyskać więcej informacji).

Dodatkowo, na każdy zaplanowany dzień, użytkownik otrzymuje szczegółową informację o wykorzystywanej mocy produkcyjnej, (która może zostać zmierzona w podziale na poszczególne maszyny) i potencjalnych wąskich gardłach. Zarządzanie produkcją może być realizowane z uwzględnieniem danych pochodzących od wielu współpracujących ze sobą fabryk.

arriba

Wysyłka

Wysyłka końcowego produktu jest ostatnim krokiem w procesie produkcyjnym. Komponent planowania i zarządzania trasą pomogą użytkownikowi zorganizować wysyłkę. PrefGest umożliwia zoptymalizowanie procesu załadunku ciężarówek i przebiegu trasy.

arriba

Zarządzanie zapasami

Moduł zarządzania zapasami ma dwa główne cele. Pierwszy ma zagwarantować dostępność materiałów potrzebnych do wykonania przyjętych zleceń tak, aby dotrzymać ustalonych terminów dostaw. Aby móc osiągnąć ten cel, konieczne jest zapewnienie bezpiecznego poziomu i jakości każdego materiału. Potrzeby materiałowe wygenerowane przez przyjęte zlecenia zmniejszają dostępne zapasy towarów a nowe zlecenia zakupów powiększają ich dostępność na magazynie w momencie ich odbioru. Taki szczegółowy system zarządzania zapasami pozwala na całościowe zmniejszenie ich stanu i związanych z jego utrzymywaniem kosztów, jednocześnie zapobiegając powstawaniu braków w stanie zapasów podczas produkcji.

Drugie główne przeznaczenie tego modułu to dostarczenie wyceny materiałów do systemu księgowego. PrefGest oblicza wartość inwentarza włącznie z resztkami, które powstały w czasie produkcji.

arriba

Zarządzanie zakupami

Materiały są sklasyfikowane w dwóch kategoriach: te, gdzie jest zaplanowany poziom stanu zapasów i te, które są zamawiane w związku ze specjalnymi wymogami Klientów (wysoka wartość albo rzadko wykorzystywane części). W module zarządzania zakupami te dwie kategorie są traktowane odrębnie:

Dla zaplanowanych poziomów stanu zapasów, PrefGest rozpoznaje (na żądanie użytkownika) materiały, których stan jest poniżej poziomu bezpieczeństwa i w następstwie rozpoczyna proces generowania zamówienia.

Dla materiałów, które są zamawiane w oparciu o specjalne żądanie Klientów, PrefGest automatycznie stworzy odpowiednie zamówienie na materiały z danych zawartych we wprowadzonym zamówieniu Klienta. W ten prosty sposób, oprogramowanie to gwarantuje dostępność materiałów w momencie rozpoczęcia produkcji okien. W momencie odbioru zamówionych materiałów (całego zamówienia albo jego części), PrefGest generuje dokument jego otrzymania. Następnie, PrefGest może zasygnalizować do systemu księgowego konieczność dokonania płatności dla dostawcy. PrefGest umożliwia także wykrycie wszelkich niezgodności pomiędzy zleceniem zakupu a dostawą i w takiej sytuacji podejmuje odpowiednie kroki.

arriba